مقالات چاپ شده در نشریات محتلف (ارسالی یا استفاده شده از وبلاگم):

رابطه منحنی عمر محصول و منحنی عمر نام تجاری
مجله مدیریت – صفحه ۴۵
شماره ۱۳۵-۱۳۶ – مرداد و شهریور ۱۳۸۷

جایزه دمینگ، جایزه ملی کیفیت ژاپن
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۵۴۱ – ۱۳ آبان ۱۳۸۵

برگزاری سمینار رویکرد سیستمی
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۵۳۴۱ آبان ۱۳۸۵

فروش یخچال به اسکیمو
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۵۱۳ – ۴ مهر ۱۳۸۵

هوشمندی رقابتی
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۵۱۱ – ۲ مهر ۱۳۸۵

انواع هدف و مشخصات آن
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۵۱۰ – ۱ مهر ۱۳۸۵

بیماری هلندی چیست؟
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۵۰۰ – ۲۰ شهریور ۱۳۸۵

نیرنگهای مذاکرات
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۹۶ – ۱۴ شهریور ۱۳۸۵

رابطه امضاء و شخصیت افراد
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۹۴ – ۱۲ شهریور ۱۳۸۵

بازی توپ سنگی
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۹۳ – ۱۱ شهریور ۱۳۸۵

پول
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۸۸ – ۵ شهریور ۱۳۸۵

خرید معجزه
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۸۷ – ۴ شهریور ۱۳۸۵

کایزن، روح کیفیت ژاپنی
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۸۵ – ۱ شهریور ۱۳۸۵

ارتباط گروه خونی و شخصیت افراد
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۸۲۲۸ مرداد ۱۳۸۵

یکی از تفاوتهای دید سیستمی و سیستماتیک
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۷۹۲۴ مرداد ۱۳۸۵

 استرس مد نشده است به آن دچار شده ایم
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۷۵ – ۱۹ مرداد ۱۳۸۵

عوامل ایجاد خستگی کارکنان
مجله روش  – صفحه ۳۴
شماره ۷۰ – ۱۳۷۵