دوره های اختصاصی در محل سازمان شما In House

دوره های آموزشی زیر را میتوانم به طور اختصاصی و در محل سازمان شما برای مدیرانتان برگزار نمایم :

– تفکر سیستمی
– برون سپاری – مدل مجاهدی
– مدیریت خدمات
– مدیریت روابط مشتری
– روشهای قیمت گذاری
– سیستم، ساختار، سازمان و مدیریت فرایندها
– مدیریت کسب و کارهای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
– کارآفرینی
– مدیریت کسب و کار

شرایط مقررات:

درخواست برگزاری دوره های اختصاصی

شما می توانید از طریق تکمیل و ارسال فرم درخواست دوره های اختصاصی بصورت الکترونیکی یا از طریق نمابر ۸۸۹۰۶۸۶۸ برگزاری دوره های آموزشی مورد نظر در محل سازمانتان را درخواست نمایید.

پیشنهاد قیمت

ظرف ۱ روز کاری پس از دریافت فرم درخواست دوره های اختصاصی، پیشنهاد قیمت آکادمی شامل دوره آموزشی مورد نیاز، شرایط برگزاری، تعهدات طرفین، هزینه‏ها و سایر اطلاعات مورد نیاز شما توسط کارشناس امور قراردادهای آموزشی ارسال می گردد.

نحوه و شرایط برگزاری

تدارک محل برگزاری، لوازم کمک آموزشی و پذیرایی از شرکت کنندگان در مورد دوره های اختصاصی به عهده کارفرما است. هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت اساتید به عهده کارفرما است. تکثیر جزوات دوره های آموزشی به عهده کارفرما بوده و در ابتدای هریک از دوره های آموزشی به شرکت کنندگان تقدیم خواهد شد. تاریخ های برگزاری دوره، حداکثر ۱۵ روز قبل از برگزاری دوره تعیین و مورد توافق قرار خواهد گرفت.

نحوه و شرایط پرداخت

تسویه حساب نهایی پس از برگزاری دوره انجام خواهد شد. پرداخت صورتحساب ها به فاصله یک هفته از تاریخ ارسال خواهد بود. گواهینامه های آموزشی شرکت کنندگان موفق در دوره آموزشی، پس از دوره ارسال خواهد شد.